Pasvalio rajono savivaldybė

Pasvalio  rajonas plyti šiaurės Lietuvoje.  Tai tipiškas respublikos šiaurinės dalies lygumų (Žiemgalos, Mūšos–Nemunėlio žemumos) rajonas-derlingų upių slėnių kraštas, stokojantis vietovaizdžių su skirtinga orografija, geologija bei hidrografija. Tai sąlygoja gana skurdžią gamtinių sąlygų (gamtinės įvairovės) gamą.  Tik pietrytinėje rajono dalyje, Žaliosios girios pakraščiais bei kai kurių upių slėniuose, aptinkama didesnė gyvosios gamtos kompleksų įvairovė.

Dugne susidarė gipso klodai, juos uždengė kitokios nuosėdos, ir vanduo turėjo „pasitraukti”. Pasvalio rajonui būdingi karstiniai reiškiniai – smegduobės, dar vadinamos „gyvosiomis gamtos akimis“. Sniego ir lietaus vanduo per plyšius ir plyšelius skverbdamasis gilyn tirpdo ten slūgsančius gipso klodus. Ištirpusio gipso vietoje atsiranda tuštuma. Kai ji pasidaro tokio dydžio, kad viršuje likęs žemės sluoksnis nebeatlaiko savo svorio, prasideda griūtis – susiformuoja smegduobė. Daugybė karstinių įgriuvų išsibarsčiusių nuo Pasvalio Biržų link.

 Ežerų rajone nėra, telkšo tik keletas nedidelių tvenkinėlių.

Pasvalio rajonas užima 2 proc. Lietuvos teritorijos
Rajonas suskirstytas į 11 seniūnijų: Daujėnų, Joniškėlio apylinkių, Joniškėlio miesto, Krinčino, Namišių, Pasvalio apylinkių, Pasvalio miesto, Pumpėnų, Pušaloto, Saločių, Vaškų.

Rajone gyvena 33373 gyventojai,iš jų- 8600 -Pasvalyje ir Joniškėlyje. Dauguma gyventojų įsikūrę kaimuose ir miesteliuose,vadinamuose bažnytkaimiuose.

 

Pasvalys district is based on the north of Lithuania. It is a typical northern part of the Republic, with flat but very rich and fertile lands, a perfect land for farming. Žiemgala, Mūša-Nemunėlis lowlands and river valleys of the region has made the terrain lack landscapes with different relief, geology and hydrography. Only in south-east part of the district, by the Green Forest edges and in a few rivers valleys, you can find a wider variety of the living nature.

Gypsum deposits formed on the bottom of this sea, they were covered with other sediments and the water slowly withdraw from this part of Lithuania.  

Pasvalys district is characterized by karst phenomena – sinkholes, called by some people “The eyes of the nature”. The water from rain and snow goes through small cracks and gaps into the deeper layers of the ground and melts gypsum deposits. The places of melted gypsum becames an empty space under the ground – cavity. When it becomes big enough, the top layer of the remaining land can no longer resist the weight, it starts to crumble and fall – forming a sinkhole. Numerous karst sinkholes are scattered from Pasvalys to Biržai.

Pasvalys district takes up to 2 percent of the territory of Lithuania. The district has 11 elderships: Daujėnai, Joniškėlis environ, Joniškėlis town, Krinčinas, Namišiai, Pasvalys environ, Pasvalys town, Pumpėnai, Pušalotas, Saločiai, Vaškai.

33373 people live in the district, 8600 of them in the towns (Pasvalys and Joniškėlis)